اهمیت آزمون

اهمیت آزمون و ارزشیابی در آموزش به ویژه در روند آموزش یکزبان خارجی بر کسی پوشیده نیست. این امر به ویژه در میان مدرسین آموزش زبان ازجایگاه والایی بر خوردار است.ارزشیابی بخش جدایی ناپذیری است از آنچه یک مدرس میبایست انجام دهد. اگر ارزشیابی به گونه ای درست انجام پذیرد ،سبب می شود کهزبان آموز فهم و درک مناسبی از آنچه می داند و آنچه نمی داند کسب نماید .از سویدیگر، کمک می کند تا آموزنده رو به پیش حرکت کند ونیاز های آتی خود را به درستیمورد توجه قرار دهد. این به آن مفهوم است که در واقع ارزشیابی می بایست در بست درخدمت یادگیری در آید تا عملکرد زبان آموز رادائمأ بهبود بخشد و نه این که تواناییوی را در یک مقطع معین مورد ارزیابی قرار دهد.

 

تاریخ درج :  1395/5/1

تعداد بازدیدها : 2237