دانلود گرامر: زمان حال کامل  
 
 

 

 برای مشاهده نمره خود در قسمت ورود زبان آموز ابتدا کد ملی و سپس شماره زبان آموزی را وارد کنید و بر روی ورود کلیک کنید تا به صفحه شخصی خود بروید.سپس در قسمت مشاهده نمره می توانید نمره خود را مشاهده کنید.

 

  

:ورود زبان آموز
:ورود اساتید

دانش آموزان نمونه