دانلود گرامر: زمان حال کامل  
   
   

   

   برای مشاهده نمره خود در قسمت ورود زبان آموز ابتدا کد ملی و سپس شماره زبان آموزی را وارد کنید و بر روی ورود کلیک کنید تا به صفحه شخصی خود بروید.سپس در قسمت مشاهده نمره می توانید نمره خود را مشاهده کنید.

   

    

  :ورود زبان آموز
  :ورود اساتید

  دانش آموزان نمونه